ประวัติความเป็นมา

           สมาคมแฟรนไชส์ไทย (Thai Franchise Association) ได้ก่อตั้ง และจดทะเบียนสมาคม เมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2541    จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509  และอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร  โดยมีสมาชิกของสมาคมประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัท และกลุ่มบุคคลทั่วไป    โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย  และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ด้วยการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจของสมาชิกสมาคมแฟรนไชส์ไทย

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคม

  1. ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศ สนับสนุนสมาชิก ในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ให้เติบโตอย่างมั่นคง
  2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก ในการ ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ระบบแฟรนไชส์ ให้การปรึกษาแนะนำ ด้านการสร้างระบบมาตรฐาน การจัดทำคู่มือ การพัฒนาร้านต้นแบบ การพัฒนาบุคคลกรรองรับธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้จัดการ เขต ผู้จัดการร้านสาขา การทำการตลาดเพื่อขยายธุรกิจแฟรนไชส์ และอื่นๆ  
  3. ให้คำแนะนำ ในการเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ แก่สมาชิก 
  4. การรวบรวบจัดทำข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ และศึกษาวิจัยผู้ประกอบการแฟรนไชซี่
  5. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์
  6. ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย ให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
  7. การอัพเดทข่าวสารในสื่อโซเชี่ยลเน็ตเวิรค์ของสมาคมฯ เพื่อให้สมาชิกจะได้รับข่าวสาร-ข้อมูลความรู้ ความเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อมและธุรกิจแฟรนไชส์

 ปัจจุบันสมาคมแฟรนไชส์ไทย ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับ สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (สสว.) และองค์หน่วยร่วมอื่นๆ เพื่อให้การส่งเสริมธุรกิจ เอส เอ็มอีของประเทศ