คณะกรรมการสมาคม


คณะกรรมการสมาคม ประกอบไปด้วย นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักบริหาร และผู้เชียวชาญ ในวงการธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. คุณสมจิตร ลิขิตสถาพร         เป็น       นายกสมาคม
  2. คุณอภิชาติ  เธียรพิรากุล       เป็น       อุปนายก
  3. นุชรัตน์        พรพุทธษา         เป็น       อุปนายก
  4. คุณชญานิธิ แบรดี้                 เป็น       เลขาสมาคม
  5. คุณวิภู         ชูสุวรรณ            เป็น       ปฏิคม
  6. คุณรุจาพร   สุนทรปาน          เป็น       เหรัญญิก
  7. คุณนภาภรณ์  อินโน              เป็น       นายทะเบียน และ ผู้จัดการสมาคม