บริการ ของสมาคมแฟรนไชส์ไทย

สมาคมแฟรนไชส์ มีบริการให้กับธุรกิจ และองค์กรต่างๆ ที่ต้องการความรู้ หรือ พัฒนางานและบุคคลากรในด้านแฟรนไชส์  โดย

1.บริการให้การปรึกษาแนะนำในการสร้างระบบแฟรนไชส์ 

-วิเคราะห์  ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำแฟรนไชส์

-วิจัยกลุ่มลูกค้า และ ตำแหน่ง เบรนด์ ของธุรกิจ

-การจัดโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการทำงานอย่างมืออาชีพ

-ทำประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ เพื่อสร้างความรู้จักเบรนด์ สินค้า-บริการในวงกว้าง

-อบรมและฝึกจัดทำคู่มือการดำเนินงานมาตรฐาน และคู่มือธุรกิจแฟรนไชส์

-ปรึกษาแนะนำ การทำสัญญาแฟรนไชส์

-จัดทำระบบงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขายแฟรนไชส์ และทำการตลาดเพื่อการขายแฟรนไชส์ รวมทั้งกระบวนการสรรหาแฟรนไชซี่ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

-ปรึกษาแนะนำ การบริหารแฟรนไชซี่

2.บริการ อบรมภายในองค์ ในเรื่อง

-การสร้างระบบ แฟรนไชส์

-ระบบบริหารร้านสาขา

-การพัฒนาผู้จัดการร้านสาขา

-การพัฒนาผู้จัดการเขต

-การจัดทำคู่มือ ปฏิบัติการ เพื่อสร้างระบบมาตรฐาน ,การอบรมตามคู่มือ,และระบบตรวจสอบ

-การจัดทำคู่มือ สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ และ ธุรกิจร้านสาขา