จุดเด่นของสถาบันพัฒนาความฉลาดและเสริมสร้างทักษะสมอง ควอลิตี้ คิดส์ มีดังนี้

กระตุ้นปลายประสาทรับรู้

กิจกรรมต่างๆได้รับการออกแบบ และวิจัยให้เหมาะสมกับความสสามารถของเด็กแต่ละวัย แต่ละคน โดยมีจุดประสงค์กระตุ้นปลายประสาทการรับรู้แต่ละด้านอย่างครบถ้วน ทักษะพื้นฐาน เนื้อหา แบบฝึกหัด กิจกรรมวิธีการนำเสนอ แบบการเรียนได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับเด็กตามศักยภาพของเขา

กิจกรรมเรียนรู้ที่ประทับใจ

กิจกรรมที่สนุกสนานมากๆสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นมากกว่ากิจกรรมที่น่าเบื่อ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสัมผัส และเคลื่อนไหว จะกระตุ้นสมองทั้ง 2 ซีก สถาบันพัฒนาความฉลาดและเสริมสร้างทักษะสมอง ควอลิตี้ คิดส์ เข้าใจความต้องการของเด็ก จึงจัดการเรียนการคสอนผ่านการเล่น

การประเมินผลและปรับพฤติกรรม

การประเมินได้รับการออกแบบที่สามารถบ่งชี้พฤติกรรม และศักยภาพของเด็กแต่ละคนได้แม่นยำ และปลูกฝังทักษะแต่ละด้านให้ต่อเนื่องกันไป โดยเริ่มจากทักษะพื้นฐานไปสู่ทักษะระดับสูง เพื่อพัฒนาและกระตุ้นปลายประสาทแต่ละส่วนให้เกิดความสมดุล ส่งผลให้มีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ในที่สุด เนื้อหาการเรียนรู้แต่ละทักษะได้รับการออกแบบผ่านกิจกรรมการเล่น อีกทั้งยังมีการประเมินผลพฤติกรรมแต่ละกิจกรรม จึงมั่นใจได้ว่าเด็กจะได้รับสาระการเรียนรู้อันจะก่อให้เกิดความรักในการศึกษา