หลักสูตรของ Quality Kids

                สถาบันพัฒนาความฉลาดและเสริมสร้างทักษะสมอง ควอลิตี้ คิดส์ เปิดรับเด็กอายุระหว่าง 2-12 ปี เน้นการสอนให้คิดผ่านการเล่น พร้อมทั้งสอดแทรกจริยธรรม เปิดโอกาสให้เด็กได้ลองผิดลองถูกและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีสมาธิในการเรียน ทำให้เกิดการไตร่ตรอง โดยครูจะเป็นผู้ชี้แนะการเรียนรู้ สถาบันมีหลักสูตรทั้งหมด 11 ระดับ ดังนี้

 1. Quality Kids Parents  สำหรับเด็กอายุ 0-2 ขวบ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับแม่และลูกในการปฏิบัติตัวและรักษาความสมดุลในชีวิตก่อนที่จะมีสมาชิกใหม่ เมื่อลูกก้าวสู่วัยเตาะแตะจะเป็นการกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ด้านประสาทสัมผัสทั้ง5 ได้แก่ การได้ยิน การมอง การได้กลิ่น การลิ้มรส และการสัมผัส ฝึกความสัมพันธ์มือกับตา ปูพื้นฐานความคิดรวบยอดด้านการสื่อสาร และการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว
 2. Mummy&me  สำหรับเด็กระหว่าง 2-3 ขวบ เรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการและมีส่วนร่วม รู้จักการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายให้คล่องแคล่วผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การช่วยเหลือตัวเอง การใช้กล้ามเนื้อผ่านประสาทสัมผัส ความเรียบ ความลื่น เหนียว ขรุขระ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง
 3. Cutes  สำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-4 ขวบ เรียนรู้การสังเกต ตีความ แยกแยะผ่านรูปภาพกิจกรรม และสามารถนำมาร้อยเรียง เพื่อให้มีทักาะการคิดพื้นฐาน
 4. Brainy  สำหรับเด็กอายุระหว่าง 4-5 ขวบ เรียนรู้การตีความ เชื่อมโยงเหตุผล จัดหมวดหมู่ เช่น สัตว์ปีก สัตว์บก สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก และการจัดอนุกรมแบบง่ายๆ รู้จักรูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม เป็นต้น
 5. Smart  สำหรับเด็กอายุระหว่าง 5-6 ขวบ เรียนรู้การคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ รู้จักการใช้เหตุผลอย่างง่าย เช่น การเล่านิทานสั้นๆ แล้วให้เด็กแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหา ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์นำไปสู่การพัฒนาความสามารถที่จะ “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นด้วยตนเอง”
 6. Gifted  เป็นหลักสูตรการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงสำหรับเด็กโต เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาการคิดด้านการวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงมโนทัศน์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ กระตุ้นให้เด็กมีการสังเกตอย่างละเอียดลออ
 7. YOUNG DETECTIVES  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เด็กได้สืบเสาะ ค้นหาอย่างมีเหตุผล และมีความตั้งใจที่จะค้นหาความจริงอย่างกระตือรือร้น
 8. YOUNG ARCHITECTS  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประดิษฐ์ และจินตนาการผลงานของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ โดยอยู่บนพื้นฐานของความจริง
 9. YOUNG SCIENTISTS  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า หาเหตุผลตั้งสมมุติฐาน การอนุมาน ทดลอง สรุปผลที่ได้รับ เป็นความเที่ยงตรงที่ตั้งอยู่บนปัจจัยแห่งเหตุและผล
 10. YOUNG ENGINEERS  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เด้กแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีระบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ทุกสิ่งดำเนินต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเด็กที่เรียนจะต้องมีพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 11. YOUNG DOCTORS  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เด็กได้ฝึกการสังเกต การทำงานที่ต้องใช้ความอดทน และเน้นให้เด็กมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อ่อนโยน