Quality Kids   สถาบันพัฒนาความฉลาดและเสริมสร้างทักษะสมอง

ระบบการเรียนของควอลิตี้ คิดส์ พัฒนาขึ้นโดนครูแอ๊นท์ หรือ  ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ ที่จบการศึกษาปริญญาเอกด้านธุรกิจ และ ปริญญาโท เอกการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการฝึกอบรมจากโอคแลนด์ ยูนิเวอร์ซิตี้ (Auokland University) ประเทศนิวซีแลนด์ ด้านโฮลแลงเกวจ (Wholelanguage) ซึ่งเป็นวิธีการสอนภาษาสำหรับเด็ก รวมทั้ง ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเล็กจากนิวเซาท์เวลยูนิเวอร์ซิตี้ (New South Wales University) ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ได้ทำงานกับสถาบันเรนวิคซายด์เซ็นเตอร์ด้วย (Rang Wick Child Centered)

จากประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กเล็กทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการเป็นนักวิจัยทำให้ครูแอ๊นท์ได้ทำการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเฉพาะของสถาบันควอลิตี้ คิดส์ สถาบันพัฒนาความฉลาด และเสริมสร้างทักษะสมอง (Brain Skill) ซึ่งในปัจจุบันนี้ ควอลิตี้ คิดส์ มีสาขาทั้งหมด 20 สาขา

ทำเลที่ตั้ง

ตามศูนย์การค้าต่างๆ มีที่จอดรถและมีพื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร

การลงทุน

                การลงทุนในพื้นที่ 100 ตารางเมตร ซึ่งจะรับเด็กนักเรียนได้ประมาณ 100 คนนั้น จะต้องลงทุนประมาณ 2-3 ล้านบาท ส่วนพื้นที่ 150 ตารางเมตร ซึ่งจะรับเด็กนักเรียนได้ประมาณ 200 คน ก็ต้องลงทุนประมาณ 3-4 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายนี้จะรวมทั้งค่าตกแต่งสถานที่ อุปกรณ์การสอน และการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆให้กับผู้ลงทุนเพื่อเป็นผู้จัดการสถาบัน และครูที่จะมาสอนเด็กๆด้วย ซึ่งในเรื่องบุคลากรครูนั้น ทางสถาบันจะเป็นฝ่ายอบรมและจัดหาให้ โดยให้ผู้ลงทุนรับผิดชอบในเรื่องเงินเดือน ส่วนรายได้ที่จะได้รับนั้นหากเป็นพื้นที่ 100 ตารางเมตร จะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน ส่วนพื้นที่ 150 ตารางเมตร จะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทำเล และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจเป็นหลัก ซึ่งตัวเลขผลตอบแทนนั้นค่อนข้างสูงและน่าดึงดูดใจสำหรับผู้ที่มีเงินลงทุน และสนใจในเรื่องของการศึกษาอยู่ไม่น้อยทีเดียว เพราะด้วยผลกำไรระดับนี้จะทำให้สามารถคืนทุนได้เร็วภายใน 18-24 เดือนเท่านั้น

ลักษณะการเรียนการสอน

                สอนด้วยระบบ A.N.T (Advanced Neurological Teaching) เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ (Neuron) ให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมการสอนที่เชื่อมโยงเรื่องราวหรือแนวคิด การใช้สีคำหลักแผนภูมิ โดยสมองจะเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความเป็นจริงในชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ข้อมูลใหม่ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ทั้งยังปลูกฝังการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเด็ก ส่งผลให้เด็กสามารถคิดได้ด้วยตัวเอง และเกิดความสำเร็จในการเรียนรู้อย่างแท้จริง

                สถาบันพัฒนาความฉลาดและเสริมสร้างทักษะสมอง ควอลิตี้ คิดส์ ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ A.N.T. โดยเน้นการสอน ดังนี้

 1. กิจกรรมการเรียนที่กระตุ้นสมองทั้ง 2 ซีก
 2. เปิดโอกาสให้เด็กรับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดวงจรเข้มแข็งในสมองของเด็ก
 3. ดึงศักยภาพที่โดดเด่นของผู้เรียนแต่ละคนออกมา
 4. จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย
 5. เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล เพื่อให้เด็กเกิดทักษะและความคิดสร้างสรรค์
 6. เน้นการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็กแต่ละคน โดยปลูกฝังการคิดอย่างเป็นระบบ
 7. สื่อการสอนประเภท Education Toy นำเข้าจากต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบันพัฒนาความฉลาดและเสริมสร้างทักษะสมอง ควอลิตี้ คิดส์ มีดังนี้

กระตุ้นปลายประสาทรับรู้

กิจกรรมต่างๆได้รับการออกแบบ และวิจัยให้เหมาะสมกับความสสามารถของเด็กแต่ละวัย แต่ละคน โดยมีจุดประสงค์กระตุ้นปลายประสาทการรับรู้แต่ละด้านอย่างครบถ้วน ทักษะพื้นฐาน เนื้อหา แบบฝึกหัด กิจกรรมวิธีการนำเสนอ แบบการเรียนได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับเด็กตามศักยภาพของเขา

กิจกรรมเรียนรู้ที่ประทับใจ

กิจกรรมที่สนุกสนานมากๆสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นมากกว่ากิจกรรมที่น่าเบื่อ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสัมผัส และเคลื่อนไหว จะกระตุ้นสมองทั้ง 2 ซีก สถาบันพัฒนาความฉลาดและเสริมสร้างทักษะสมอง ควอลิตี้ คิดส์ เข้าใจความต้องการของเด็ก จึงจัดการเรียนการคสอนผ่านการเล่น

การประเมินผลและปรับพฤติกรรม

การประเมินได้รับการออกแบบที่สามารถบ่งชี้พฤติกรรม และศักยภาพของเด็กแต่ละคนได้แม่นยำ และปลูกฝังทักษะแต่ละด้านให้ต่อเนื่องกันไป โดยเริ่มจากทักษะพื้นฐานไปสู่ทักษะระดับสูง เพื่อพัฒนาและกระตุ้นปลายประสาทแต่ละส่วนให้เกิดความสมดุล ส่งผลให้มีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ในที่สุด เนื้อหาการเรียนรู้แต่ละทักษะได้รับการออกแบบผ่านกิจกรรมการเล่น อีกทั้งยังมีการประเมินผลพฤติกรรมแต่ละกิจกรรม จึงมั่นใจได้ว่าเด็กจะได้รับสาระการเรียนรู้อันจะก่อให้เกิดความรักในการศึกษา


 หลักสูตรของ Quality Kids

                สถาบันพัฒนาความฉลาดและเสริมสร้างทักษะสมอง ควอลิตี้ คิดส์ เปิดรับเด็กอายุระหว่าง 2-12 ปี เน้นการสอนให้คิดผ่านการเล่น พร้อมทั้งสอดแทรกจริยธรรม เปิดโอกาสให้เด็กได้ลองผิดลองถูกและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีสมาธิในการเรียน ทำให้เกิดการไตร่ตรอง โดยครูจะเป็นผู้ชี้แนะการเรียนรู้ สถาบันมีหลักสูตรทั้งหมด 11 ระดับ ดังนี้

 1. Quality Kids Parents  สำหรับเด็กอายุ 0-2 ขวบ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับแม่และลูกในการปฏิบัติตัวและรักษาความสมดุลในชีวิตก่อนที่จะมีสมาชิกใหม่ เมื่อลูกก้าวสู่วัยเตาะแตะจะเป็นการกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ด้านประสาทสัมผัสทั้ง5 ได้แก่ การได้ยิน การมอง การได้กลิ่น การลิ้มรส และการสัมผัส ฝึกความสัมพันธ์มือกับตา ปูพื้นฐานความคิดรวบยอดด้านการสื่อสาร และการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว
 2. Mummy&me  สำหรับเด็กระหว่าง 2-3 ขวบ เรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการและมีส่วนร่วม รู้จักการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายให้คล่องแคล่วผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การช่วยเหลือตัวเอง การใช้กล้ามเนื้อผ่านประสาทสัมผัส ความเรียบ ความลื่น เหนียว ขรุขระ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง
 3. Cutes  สำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-4 ขวบ เรียนรู้การสังเกต ตีความ แยกแยะผ่านรูปภาพกิจกรรม และสามารถนำมาร้อยเรียง เพื่อให้มีทักาะการคิดพื้นฐาน
 4. Brainy  สำหรับเด็กอายุระหว่าง 4-5 ขวบ เรียนรู้การตีความ เชื่อมโยงเหตุผล จัดหมวดหมู่ เช่น สัตว์ปีก สัตว์บก สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก และการจัดอนุกรมแบบง่ายๆ รู้จักรูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม เป็นต้น
 5. Smart  สำหรับเด็กอายุระหว่าง 5-6 ขวบ เรียนรู้การคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ รู้จักการใช้เหตุผลอย่างง่าย เช่น การเล่านิทานสั้นๆ แล้วให้เด็กแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหา ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์นำไปสู่การพัฒนาความสามารถที่จะ “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นด้วยตนเอง”
 6. Gifted  เป็นหลักสูตรการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงสำหรับเด็กโต เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาการคิดด้านการวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงมโนทัศน์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ กระตุ้นให้เด็กมีการสังเกตอย่างละเอียดลออ
 7. YOUNG DETECTIVES  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เด็กได้สืบเสาะ ค้นหาอย่างมีเหตุผล และมีความตั้งใจที่จะค้นหาความจริงอย่างกระตือรือร้น
 8. YOUNG ARCHITECTS  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประดิษฐ์ และจินตนาการผลงานของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ โดยอยู่บนพื้นฐานของความจริง
 9. YOUNG SCIENTISTS  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า หาเหตุผลตั้งสมมุติฐาน การอนุมาน ทดลอง สรุปผลที่ได้รับ เป็นความเที่ยงตรงที่ตั้งอยู่บนปัจจัยแห่งเหตุและผล
 10. YOUNG ENGINEERS  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เด้กแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีระบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ทุกสิ่งดำเนินต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเด็กที่เรียนจะต้องมีพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 11. YOUNG DOCTORS  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เด็กได้ฝึกการสังเกต การทำงานที่ต้องใช้ความอดทน และเน้นให้เด็กมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อ่อนโยน