นโยบายการขยายธุรกิจ

การเปิดร้านสาขาของ  “แบล็คแคนยอน” เปิดดำเนินการ ขยายเป็น 2 รูปแบบ  คือ

1.  รูปแบบภัตตาคาร /ร้านอาหาร (Coffee  House)  จำหน่ายกาแฟ  เครื่องดื่ม  และอาหาร แบ่งเป็น 2 ประเภท

                1.1  Mini  -  Coffee  House  จำหน่ายเฉพาะ กาแฟ  เครื่องดื่ม  อาหารว่าง  อาหารจานเดียว  อาหารประเภทยำ  และมีขนาดของพื้นที่ประมาณไม่เกิน  100  ตารางเมตร

                1.2  Full  -  Service  Coffee  House  จำหน่าย กาแฟ  เครื่องดื่ม  อาหารทุกประเภท  มีขนาดพื้นที่ประมาณ  100-150  ตารางเมตร

2.  รูปแบบร้านกาแฟ (Coffee Corner / KIOSK)  จำหน่ายเฉพาะกาแฟ  เครื่องดื่ม  และเบเกอรี  ขนาดพื้นที่ประมาณ  ไม่เกิน 50  ตารางเมตร 

ระยะสัญญา

                ระยะเวลา 10 ปี  ( 5 ปี  ต่อ  5  ปี)

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์

 1.  Mini-Coffee  House

* ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์                              800,000              บาท

* ค่าประกันความเสียหายและหนี้สิน                 250,000              บาท

2.  Full-Service  Coffee  House

* ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์                            1,000,000              บาท

* ค่าประกันความเสียหายและหนี้สิน                  300,000              บาท

3.  Coffee Corner / KIOSK & Gelateria

* ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์                              600,000              บาท

* ค่าประกันความเสียหายและหนี้สิน                  200,000              บาท

2. ค่าโรยัลตี้ (Royalty Fee) และค่าการตลาด (Marketing Fee)

ค่าโรยัลตี้ คำนวณ  3% จากยอดขาย หักค่าวัตถุดิบที่สั่งซื้อจาก บริษัทฯ และมีการกำหนดผลตอบแทนขั้นต่ำต่อปี 

* Coffee House                                         200,000    บาท

* Coffee Corner/Gelateria                          100,000    บาท

ค่าช่วยส่งเสริมการตลาด  คำนวณ  2% จากยอดขายหักค่าวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากบริษัทฯ