3. ค่าสำรวจสถานที่

บริษัทฯ จะเข้าร่วมในการตัดสินใจเลือกสถานที่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของที่ตั้ง เพื่อเปิดดำเนินธุรกิจ กรณีการสำรวจสถานที่ต่างจังหวัดจะคิดค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ไม่รวม ค่าที่พักและค่าเดินทางที่บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น

4. ค่าออกแบบ

ในการออกแบบร้าน “แบล็คแคนยอน” บริษัทฯ จะเป็น ผู้คัดเลือกสถาปนิกผู้ออกแบบโดยผู้รับสิทธิจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย การออกแบบตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นหรือในอัตรา ค่าธรรมเนียม วิชาชีพมาตรฐาน ที่สมาคมสถาปนิกเป็นผู้กำหนด ขึ้นอยู่กับขนาดของ พื้นที่และลักษณะรูปแบบของร้าน การออกแบบ จะต้องยึดถือ นโยบายของบริษัทฯ โดยเคร่งครัดโดยทั่วไป ค่าใช้จ่าย ในการออก แบบจะประมาณ 80,000 – 150,000 บาท หรือ 8 – 15% ของงบประมาณค่าตกแต่งสถานที่

5.  ค่าตกแต่งสถานที่และค่าป้ายชื่อร้าน

ผู้รับสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้านทั้งหมดและค่าป้ายชื่อร้านตามรูปแบบที่กำหนด ผู้รับสิทธิสามารถใช้บริการจากผู้รับเหมาก่อสร้างที่หามาเอง แต่ต้องมีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้างร้านอาหารมาก่อน หรือจะพิจารณาจากผู้รับเหมาที่บริษัทฯแนะนำให้ก็ได้ โดยจะดำเนินการเปิดประมูล  เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงผลงาน ประสบการณ์ และความมั่นคงของผู้รับเหมา ตลอดจนความสามารถที่จะก่อสร้าง ตกแต่งร้านให้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาได้อย่างถูกต้อง  ผู้รับเหมา ตกแต่งสถานที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์การค้า  หรือเจ้าของสถานที่อย่างเคร่งครัด  เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ศูนย์การค้าหรือสถานที่บางแห่งอาจมีข้อบังคับให้ผู้รับเหมา หรือผู้รับสิทธิต้องวางเงินมัดจำค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นประกันความเสียหาย

6. อุปกรณ์เครื่องครัว ภาชนะบรรจุ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และเครื่องแต่งกาย

ผู้รับสิทธิต้องจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว ภาชนะบรรจุ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และเครื่องแต่งกายตามรูปแบบและมาตรฐาน ที่กำหนดโดยบริษัทฯ