7.  เครื่องเก็บเงิน

ผู้รับสิทธิเป็นผู้ลงทุนจัดหาเครื่องเก็บเงิน  และซอฟท์แวร์ ตามที่กำหนดโดยบริษัทฯ เพื่อให้แคชเชียร์ใช้ในการเก็บข้อมูล ออเดอร์ คำนวณค่าอาหาร สรุปยอดขาย ฯลฯ เครื่องเก็บเงินที่ใช้ทุกเครื่องจะ ต้องผ่านการขออนุญาตการใช้เครื่องบันทึกเก็บเงินจากสรรพากร อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

8. ค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และค่าธรรมเนียม ขออนุญาตทางราชการ

                ผู้รับสิทธิจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนค่าอากร  ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่อาจจะเกิด ขึ้น  เช่น  ค่าภาษีป้าย  ค่าภาษีสรรพสามิต  ค่าธรรมเนียมงานอนามัย  ค่าภาษีโรงเรือน  เป็นต้น ผู้รับสิทธิจะต้องชำระตามจริงที่เกิดขึ้น

9. การฝึกอบรม

9.1 ผู้รับสิทธิและผู้จัดการร้าน จะต้องเข้าโปรแกรมการ ฝึกอบรม กับบริษัทฯ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 45 – 60 วัน

9.2 หลักสูตรการฝึกอบรมจะครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับ การบริหารจัดการภายในร้าน การตรวจสอบสินค้าและรายได้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า   การบริหารงานบุคคล การสร้างทีม รวมถึงขั้นตอนการปรุงกาแฟ เครื่องดื่ม และอาหาร ที่ได้มาตรฐาน

สถานที่การฝึกอบรม จะแบ่งเป็น 2 ส่วน

1. ภาคทฤษฎี อบรมที่สำนักงานใหญ่ ถนนลาดพร้าว

2. ภาคปฏิบัติ อบรม ณ สถานที่บริหารงาน โดยสำนักงานใหญ่ ซึ่งจะมีพนักงานของสาขาแต่ละตำแหน่งเป็นผู้ฝึกอบรม ประมวลผล และพี่เลี้ยง

9.3 บริษัทฯจะส่งทีมงาน “Set up” มืออาชีพไปช่วยในการ เตรียมงานก่อนการเปิดร้าน และจะอยู่ให้ความช่วยเหลือ ณ ร้านสาขา เป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การเปิดร้านจะเป็นไปด้วยความราบรื่น และสร้างความประทับใจที่ดีให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะเป็นผลดีต่อไปในอนาคต

9.4 หลังจากการเปิดร้าน ผู้รับสิทธิ์สามารถส่งพนักงานทุกตำแหน่งเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะมีเอกสาร แจ้งให้สาขาทราบถึงตารางการฝึกอบรมประจำเดือน

 10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้รับสิทธิจะต้องมีฐานะการเงินที่มั่นคงมีเงินทุนสำรอง เพียงพอต่อการใช้เป็นเงิน ทุนหมุนเวียนของกิจการ  เช่น  ค่าเงินเดือน  ค่าวัตถุดิบ  ค่าภาษี  ค่า ส่งเสริมการขาย  ค่าวัตถุดิบ  ฯลฯ 

 

การติดต่อ :

บริษัท  แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย ) จำกัด

ที่อยู่ : 2991/8 ถ.ลาดพร้าว ซ. 101/3

คลองจั่น บางกะปิ   กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02-376-0014-8  ต่อ 2300 - 2301โทรสาร : 02-370-3274

www.facebook.com/blackcanyonthailand www.blackcanyoncoffee.com