Kidable เรียนภาษา ผ่านกิจกรรม

แสนสนุก รุกขยาย แฟรนไชส์  ทั่วประเทศ  

 Kidable  สถาบันสอนภาษาอังกฤษ–จีน สำหรับเด็ก อายุ 1-12 ปี โดยใช้กิจกรรม ศิลปะ  ดนตรี นิทาน การแสดง กีฬา และอื่นๆ  ผ่านใช้ภาษา อังกฤษ หรือจีน เป็นสื่อโต้ตอบกัน ระหว่างครูต่างชาติกับเด็ก ผ่านกิจกรรมแสนสนุก   ที่ทำให้เด็ก เรียนรู้ภาษาได้ดีกว่า ง่ายกว่า ด้วยวิธีธรรมชาติ  ปัจจุบัน Kidable เปิดให้บริการแล้ว   ที่อาคารสุพรีม สามเสน, ซีคอน-บางแค ,ฟอร์จูน รัชดา, ราชบุรี, อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ พร้อมรุกขยายแฟรนไชส์ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในปี2559นี้  

 ครูจี้  หรือ คุณจิตนา ดาเนียล  จบการศึกษาคณะอักษรศาตร์ จากมหาวิทยาลัย ศิลปากร และได้ใช้ชีวิตช่วงหนึ่งในหลายประเทศ  สามารถสื่อสารภาษาได้หลายภาษา อาทิ  ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม เป็นต้น และ เมื่อปี 2553  ครูจี้ได้กลับมาเปิดสถาบันสอนภาษาในประเทศไทย โดยเริ่มต้นสอนภาษานานาชาติ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ในชื่อของ  Perfect Education  และมีผู้เรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ต่อมา ครูจี้ เห็นว่า ปริมาณนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น  เป็นกลุ่มเด็ก อีกทั้งการสอนภาษาให้กับเด็ก เขาจะเรียนรู้ได้ง่ายกว่า ผู้ใหญ่มาก  จึงตัดสินใจเปิดสถาบันใหม่  ชื่อ Kidable  สอนภาษาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งสื่อความหมายว่า “หนูทำได้” และครูจี้มั่นใจว่า ถ้า เด็กน้อยได้เรียนรู้ภาษาตั้งแต่ยังเยาว์วัย    จะได้ผลลัพท์ดีกว่า เรียนตอนโต ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพกว่า   และยังเป็นการเตรียมพร้อมเด็กรุ่นใหม่ กับโลกใหม่ ที่เป็นสากลมากขึ้น  ที่ประชากรในอนาคต  จำเป็นต้องมีความรู้มากกว่า 3 ภาษาขึ้นไป  จึงเป็นที่มาของสโลแกนของ Kiable ว่า Early leaning start here  การเรียนรู้ในช่วงวัยเด็กเริ่มต้นที่นี่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคต 

โปรแกรมการเรียน แบ่งเป็น 3 โปรแกรม  คือ

 

1. โปรแกรมภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา และเทคนิคการสอนอย่างมืออาชีพ เพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม เรียนรู้ความหลากหลายและสีสันของภาษาสากลที่ใช้มากที่สุดในโลก 

2. โปรแกรมภาษาจีน จัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษาจากประเทศจีน เพื่อการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ภาษาเดียวกับชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของโลก 

3. โปรแกรมสองภาษา เรียนรู้สองภาษาจากที่แห่งเดียว และเพลิดเพลินไปกับโรงเรียนสอนภาษาที่ทันสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าค้นหา 

หลักสูตร 3 ระดับ 

ส่วนหลักสูตร การเรียนการสอนของคิดเอเบิ้ล แบ่งออกเป็นแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 ระดับคือ

Group (1-3 ปี ) เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยของคุณในการเข้าสู่สภาพแวดล้อมของภาษาที่สอง และส ารวจสิ่งใหม่ๆรอบตัว เน้นกิจกรรมเคลื่อนไหว โดยใช้หลัก "มิวสิคแอนด์มูฟเม้นท์" หรือการเคลื่อนไหวตามเพลงประกอบ เป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ในการเข้าสู่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สองภาษา 

Kid Group (3-6 ปี ) เรียนรู้ภาษาที่สองด้วยวิธีที่จะสร้างความสนุกสนานและการโต้ตอบระหว่างกัน ฝึกฝนทักษะภาษาใหม่ๆด้วยวิธีที่แตกต่าง เน้นวิธีสอนแบบสร้างความสนุกสนาน ให้เกิดการโต้ตอบระหว่างครูและนักเรียน โดยน าหลักสูตร "มอนเตสซอรี่" มาประยุกต์กับ การเรียนภาษาซึ่งจะคำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก 

Junior Group (6-12 ปี ) พัฒนาทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน ด้วยวิธีเฉพาะของโรงเรียนที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลจัดตารางเวลาสร้างพัฒนาการตามความเหมาะสมของผู้เรียน เน้นวิชาการมากขึ้น แต่เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย ก็ยังคงยึดหลักการเรียนแบบผ่านกิจกรรม 

รุกขาย แฟรนไชส์  ทั้งกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด 

ครูจี้  กล่าวถึง  การพัฒนาหลักสูตรของคิดเอเบิ้ลว่า  “เราเน้นเรื่องการพัฒนาเด็กเล็ก ต้องเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ซึ่งเหมาะสมกับวัยของเค้า  เพราะเด็กในแต่ละช่วงวัยมีความสนใจ และพัฒนาการที่ต่างกัน โดยทางสถาบันใช้หลักการเรียนการสอนแบบผ่านกิจกรรมเป็นหลัก เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกสนุกสนาน และมีความสุขที่จะมาเรียน และเด็กจะเกิดการเรียนรู้ภาษาอย่างได้ผล” 

“หลักสูตรของเรา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรามีทีมงานฝ่ายวิจัยด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ส่วนคุณภาพของครู เราสร้างมาตรฐ่านการเรียนการสอน  เริ่มตั้งแต่ในรื่องการคัดสรรคุณครู คุณครูทุกท่านจะต้องผ่านเกณฑ์ และผ่านการทำข้อสอบของส่วนกลาง     และคุณครูต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด  สามารถสอนเด็กได้ดีและเข้าใจธรรมชาติของเด็ก” 

หลังจากที่ทำกิจการด้านการศึกษามากว่า 5 ปี แล้ว สาขาที่เปิดขึ้นได้รับความสำเร็จ โดยดูได้จาก เด็กที่มาเรียนเกือบทุกคนมีการต่อคอร์สต่อไป เกือบ 100%  ทำให้ครูจี้มีความมั่นใจ ขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 2  แห่ง คือ สาขาที่ ซีคอนบางแค และสาขาที่ ฟอร์จูน รัชดา “เรามีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดส่งต่อธุรกิจนี้ด้วยแฟรนไชส์  เราได้เตรียมตัว สร้างระบบมาตรฐาน   เพื่อถ่ายทอด รูปแบบการเรียน-การสอน การพัฒนาครู  และการพัฒนาหลักสูตรของเรา  ไปสู่ผู้ที่มีแนวคิดเดียวกัน  คือ ร่วมพัฒนาภาษา อังกฤษ  และจีน  ให้กับลูกหงลานของเรา ด้วยวิธีการแบบใหม่  ด้วยการเรียนแบบสนุก  ไม่เครียด  ได้ความรู้ภาษา  และเรียนอย่างอื่นไปด้วยพร้อมกัน  เช่น ศิลปะ ดนตรี   การแสดง  ร่วมไปถึง เลข และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ” 

การลงทุน 

ปัจจุบันสาขาทั้ง 3  แห่ง มีสามขา ที่เป็นของแฟรนไชซี่อยู่ 1 แห่ง คือ สาขา ซีคอน บางแค  สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดแฟรนไชส์ สถาบันสอนภาษา สำหรับเด็ก ของ Kidable   มีการลงทุน   2 รูปแบบ  ดั้งนี้ 

1.เปิดในศูนย์การค้างบประมาณการลงทุนระหว่าง 1.5-2.5 ล้าน 

2.เปิดต่างจังหวัด    งบประมาณการลงทุนระหว่าง 7 แสน-1 ล้าน 

โดยแบ่งเป็น  ประมาณ การลงทุน  ดังนี้ 

ผู้สนใจลงทุนเปิดสถาบัน คิดเอเบิ้ล   ใช้เงินลงทุนเบื้องต้น  700,000-2,500,000  บาท  แบ่งเป็น 

1. ค่าแฟรนไชส์ฟี  350,000  บาท (สำหรับปี 2558)

(ค่าจองสิทธิแฟรนไชส์ 50,000 บาท  ค่าแฟรนไชส์ 300,000 บาท ระยะเวลา 4 ปี) 

2. ค่าตกแต่งสถานที่ และอุปกรณ์ ประมาณ 700,000 – 2,000,000 บาท

4. Royalty Fee 15 % ของยอดขายตามราคาหลักสูตรปัจจุบัน

(ตัวแปร ค่าใช้จ่าย จะขึ้นกับค่าเช่า สถานที่ และ การตกแต่ง) 

คุณสมบัติ แฟรนไชซี่ 

สำหรับผู้ที่เหมาะสมในการเปิดสถาบันสอนภาษา  คิดเอเบิ้ล  ครูจี้บอกว่า

- ควรเป็นผู้ที่รักในธุรกิจนี้ และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้น 

- มีความเป็นครู มีจิตวิทยาในการพูดคุยกับพ่อแม่ และผู้ปกครอง

- มีความพร้อมในการลงทุนและพร้อมที่จะดูแลกิจการด้วยตนเอง 

- มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี   ใกล้โรงเรียน และ/หรือ ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย และ/หรือ อยู่ในพื้นที่โซนการศึกษาในห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชนต่างๆ

- มองความสาเร็จของธุรกิจในระยะยาว

สิ่งที่ผู้ลงทุนแฟรนไชส์จะได้รับ คือ  ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการค้า 

- การอบรมครู ไม่จากัดจำนวนครั้ง 

- ชุดข้อสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน 

- ชุดข้อสอบวัดผลหลังเรียน 

- หนังสือ / เอกสาร ชุดเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดในทุกๆระดับ

- โบรชัวร์ และเอกสารของหลักสูตรจานวน 500 ใบ (เฉพาะกรณี เปิดสาขาใหม่)

- ตัวอย่างแบบในการตกแต่งสถาบัน

- การประสานงาน และการสนับสนุนจากทีมวิชาการ ของสถาบัน คิด เอเบิ้ล 

สำหรับการทำธุรกิจ การศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ครูจี้บอกว่า มีหลายปัจจัย เริ่มตั้งแต่การเลือกทำเลที่ถูกต้อง มีสภาพแวดล้อมที่อยู่ในโซนการศึกษา  และหลักสูตรที่มีมาตรฐาน จากประสบการณ์ตรงจากผู้สอน และเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละวัย  ที่สำคัญที่สุดคือ เจ้าของ จะต้องดูแลเอาใจใส่ในธุรกิจ บริหารอย่างจริงจังด้วยตัวของท่านเอง 

ส่วนเป้าหมายของคิดเอเบิ้ล คาดว่าจะเปิดแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นอีก 10 แห่งในกรุงเทพ  และ 20 ในต่างจังหวัด  เพราะมีความมั่นใจว่า เมื่อประเทศไทยก้าวสู่การรวมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียว  ตลาดความต้องการทางด้านภาษาจะมีมากขึ้นมากกว่าที่ผ่านมามาก และผู้ปกครองทุกท่านต่างก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้  และมีความตื่นตัวกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสารทางออนไลน์  ทำให้มีการติดต่อค้าขายทางโลกออนไลน์  โดยไม่จำกัดชนชาติ  ความรู้ภาษายิ่งหลากหลาย ก็ยิ่งสร้างความได้เปรียบ

ผู้สนใจ ต้องการส่งบุตรหลานมาเรียน หรือสนใจแฟรนไชส์ 

สามารถติดต่อโดยตรง ที่สถาบันทั้ง 3 แห่ง

หรือ โทรสอบถามได้ที่ 02-641-0656 และ โทร.089-201-1107 

หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.kidablethailand.com 

facebook : Kid Able Thailand  

IG : kidable_thailand