Franchise ธุรกิจการศึกษาภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด  

ดีอิ้งคลับ ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กที่ให้มากกว่าภาษาอังกฤษ

  ตัวอักษรดีกลับด้านเสมือนการที่เด็กได้รับการดูแลและพัฒนา จิตใจอย่างใกล้ชิดจนเกิด self extream ที่จะเป็นคนดีจากจิตสำนึก ภายในตนเอง  ส่งผลให้เด็กทำดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง

Eng  ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามวิถีธรรมชาติของกระบวนการ พัฒนาการ สื่อสารของมนุษย์ให้เด็กได้ความถูกต้อง (Accuracy) และสื่อสาร ได้อย่างคล่องแคล่ว(Fluently)

Club  คลับที่จำลองมาจากลอนดอน ที่ถูกจัดเตรียมให้ เป็นดินแดนแห่งมิตรภาพ เด็กทุกคนไว้วางใจที่จะสื่อสารกัน อย่าง ไร้ข้อกังวล  เด็กๆทุกคนจะมีโอกาสเรียนรู้และปรับตัว อยู่ร่วมกัน อย่างเสรีตามสภาพที่เกิดขึ้นจริง 

        “เราจำลองบ้านลอนดอนมาที่นี่เพื่อคุณ”

 

ภายใต้คอนเช็ปท์ คลับภาษาอังกฤษสนุก สำหรับเด็กยุคใหม่ เราปฎิวัติรูปแบบการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ จากการเรียนแบบ Passive Learning มาสู่ Active Learning     โดยการนำทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อเกิดความคิดสร้าง-สรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)     ที่ได้วิจัยพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กกว่า 20 ปี “การเรียนรู้ที่ดีกว่าไม่ได้เกิดจากการค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่เกิดมาจากการที่ครู ได้ให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียน  ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง”   ชึ่งคิดค้น  โดย Prof. Seymour Papert แห่ง Media Lab, MIT.เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Student Learning Center) และส่งเสริมให้เด็กนำองค์ความรู้มาใช้พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ      โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน (Academic Facilitator)  ภายใต้บรรยากาศของคลับสนุก  ทุกกิจกรรมผ่านการออกแบบและ การวิจัยอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์กว่า 45ปี ของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และการสอน       เพื่อให้เด็กได้ปฏิบัติจริงจนเกิด ความเข้าใจ และนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้อย่างถูกต้องผ่านกระบวน การสอนแบบ CLT (Communicative Language Teaching) ที่เชื่อมความรู้ทางภาษา(Linguistic Knowledge) กับทักษะทาง ภาษา (Language Skill) เน้นทั้งโครงสร้างทางภาษา เพื่อให้การ สื่อสาร ไร้ขีดจำกัด

เราจึงเน้น ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluently) และความถูกต้องของภาษา (Accuracy)  ภายใต้กรอบมาตรฐานการเรียนภาษาของสหภาพยุโรป CEFR (Common European of Reference) และ มาตรฐานสัทธอักษรสากล IPA (International Phonetic Alphabet: revised to 2005 ) เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานแทนเสียงพูดของทุก ภาษา   ดีอิ้งคลับได้บูรณการแนวคิดข้างต้นมาใช้ในการสอนภาษา อังกฤษ โดยเรียนผ่านระบบการเรียนรู้และเครื่องมือที่ทันสมัย ที่ได้ สอดแทรกเนื้อหาด้วยสื่อผสมในรูปแบบต่างๆ     นอกจากจะก่อให้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและร่างกาย จนเกิดการพัฒนาสติปัญญาควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรม

อย่างสมบูรณ์แบบ ดังผลสัมฤทธิ์ในการนำหลักสูตรดีอิ้งคลับไปใช้ในโครงการต่างๆ อาทิเช่นโครงการโรงเรียนต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการ   ( http://youtu.be/DTCggFOAfZs )

ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก “ดีอิ้งคลับ” บริหารงานโดย บริษัท ซัม ซิสเท็ม จำกัด เป็นบริษัทฯที่ได้รับ การจัดอันดับเป็นที่ปรึกษาในระดับ A ด้านสาขาการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ได้รับความไว้วางใจจากสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยและตอบสนองผู้เรียน

ในยุคปัจจุบัน  ดีอิ้งคลับได้รวบรวมนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและผลงานวิจัยกระบวนการสร้างทักษะภาษาอังกฤษจากเอเชีย ยุโรปและอเมริกามาร่วมวิจัย หากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจนเกิดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมซาติ โดยไม่ต้องท่องจำหรือแปล สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม  และมีความมั่นใจ กล้าพูดกล้าออกเสียงและสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถต่อยอดให้เป็นทักษะติดตัวไปตลอดชีวิตอันจะขับเคลื่อนให้เด็กไทยสามารถอยู่ในสังคมนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขมีอนาคตที่ดีพร้อมจะก้าวไปเป็นผู้นำในทุกสังคมและสายอาชีพที่รักและถนัด

Communication  : Phonetic method develops     international pronunciation.

สื่อสารความหมายและรูปประโยคที่ถูกต้องและพูดได้ชัด ด้วยสำเนียงเหมือนเจ้าของภาษา เด็กๆจะได้รับการปูทักษะภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐานเน้นการฝึกแยกเสียงที่ถูกต้อง ฟังอย่างเข้าใจและพูดได้  คล่องแคล่ว เหมาะสมกับบริบทของสังคม ด้วยหลักสูตรที่ถูกออกแบบ ตามมาตรฐานสากลโดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและต่างชาติ ที่มีประสบ การณ์ตรงในเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งเอเชีย ยุโรปและอเมริกา

Confidence :  Intensive speaking boosts confidence.

                สร้างความมั่นใจด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ถูกออก แบบมาให้เป็นแบบฉบับเฉพาะของ ดีอิ้งคลับ เหมาะกับบริบทการใช้ ภาษาของเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยเปิดโอกาส ให้เด็กได้สร้างและฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองในทุกกิจกรรม   แต่ละกิจกรรมถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี และมี AF(Academic Facilitator) ค่อยช่วยเหลือสนับสนุนในการทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เด็กใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องมั่นใจ

Creativity :  Creative activities inspire imagination.

กิจกรรมสร้างสรรค์  ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด กระบวนการ เรียนรู้ สนใจใฝ่หาการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ด้วยการบูรณการความรู้ผ่าน กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ด้วยบทบาทสมมุติ หรือ กิจกรรมคู่ และใช้สื่อจริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ จากการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆกัน ผู้เรียนจะได้รับประสบ- การณ์การเรียนรู้จากสภาพที่แวดล้อมที่ถูกวางแผนไว้อย่างลงตัว

Compassion :Compassionate teachers nurture  compassionate student.

พัฒนาให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง มีสติอยู่เสมอ มีความมั่นคง ทางอารมณ์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย ภายใต้ กิจกรรม   และการเอาใจใส่ อบรม บ่มเพาะจาก AF เด็กจะเรียนรู้ในชั้นเรียนเด็กจะทำกิจกรรมต่างด้วยการใช้ภาษา อังกฤษผ่านคลับเด็กจะกลับไปทบทวนความรู้และเตรียมความ พร้อมในการเรียนครั้งต่อไปด้วยกิจกรรมบนระบบการเรียนรู้ ออนไลน์และสมาร์ทโฟน พร้อมกิจกรรมนอกสถานที่ต่างๆ ที่ ออกแบบมาเพื่อเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกชั้นเรียน 

กิจกรรมในห้องเรียนด้วยการใช้สื่อนวัตกรรม ที่เหมาะสมโดยวิธีธรรมชาติดึงศักยภาพของ เด็กในทุกการเรียนรู้ด้วยความสุข และสนุก

กิจกรรม One Day Camp พัฒนาศักยภาพ ของเด็กในทุกด้านจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว พบกันได้ทุกเดือน

กิจกรรม Family Camp  กิจกรรมบูรณากา ร พัฒนาทักษะในทุกด้านสำหรับเด็กและ ผู้ปกครอง ส่งเสริมสถาบัน ความเข้มแข็ง ของครอบครัว จัดทุกช่วงตุลาคม

กิจกรรม English Camp  สร้างประสบการณ์ ชีวิต ใช้ ภาษาอังกฤษในต่างแดนด้วยตนเอง ในประเทศสิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง ออสเตรเลีย อเมริกา พบกันได้ทุกเดือนมีนาคมและตุลาคม 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dengclub.com และ ภาพกิจกรรม ต่างๆที่  www.facebook.com/DEngclubCenter 

ผู้สนใจร่วมธุรกิจ 

เราพยายามค้นหาผู้ร่วมธุรกิจที่ มุ่งมั่นอยากจะเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของ เด็กไทยมาสู่การเรียนรู้ที่ใช้ได้จริงเพื่อให้ เด็กคิดเป็นทำเป็นดำรงชีวิตที่มีความสมดุล บนศักยภาพที่แท้จริงของเด็กแต่ละคนอัน จะนำมาชึ่งสัมมาอาชีพและเศรษฐกิจบน ความพอเพียงและความสุขในสังคม นานาชาติ

เป้าหมาย

                เป้าหมายปัจจุบัน จัดตั้งและประเมินคัดเลือกสาขา ที่ เป็นศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาคก่อนขยายไปสู่เป้าหมายถัดไปที่ จะสร้างสาขาต้นแบบในแต่จังหวัด

บริการสนับสนุนจาก ดีอิ้ง คลับ  

1. บริการวิชาการอบรมและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยทีม วิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านประสบการณ์การทำงานจากสถาน ศึกษาทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

@ ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ และการบูรณการการสอนทุกวิชาด้วยภาษาอังกฤษ Ph.D. (Applied Linguistics) in University of Wales Swansea

@ ผู้เชี่ยวชาญการสอนระบบเสียงภาษาอังกฤษ English Sound System พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง MA in TEFL (Teaching English as a foreign Language) in University of Reading

@ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีธรรมชาติ นำภาษามาใช้ และจิตวิทยาในการเรียนรู้ของเด็ก เติมเต็มกระบวนการเรียนรู้ด้วยความสุขและสนุกสนาน  ได้รับทุน Full Bright จาก Indiana University, U.S.A

@ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาให้กับครูของอาเซียนที่ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านการพัฒนาการศึกษา (SEAMEO Regional Language Centre- SEAMEO RELC) จากประเทศสิงคโปร์

@ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages)  ได้รับทุนการ ศึกษาของกระทรวงกลาโหม จากประเทศ Australia

@ ผู้เชี่ยวชาญการนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ ได้รับทุนศึกษางาน จาก IBM Santa Teresa Lab., an Jose, California, USA

 2. บริการระบบและการบริหารจัดการธุรกิจ  ด้วยระบบ Online Management เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานลดความยุ่งยาก  ในการดำเนินงานลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น     อาทิ ด้านการเงิน ด้านการจัดการภายในสาขา  ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านสินค้าคงคลัง

3. บริการสนับสนุนด้านการตลาดประชาสัมพันธ์สนับสนุน ทีมงาน อุปกรณ์และรูปแบบการจัดงานในแบบฉบับสำเร็จรูป

4. บริการสื่อและอุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรมที่ถูกออกแบบ มาใช้ในห้องเรียนและระบบออนไลน์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน

ติดต่อสอบถาม

บริษัท ซัม ซิสเท็ม จำกัด 

ธุรกิจแฟรนไชส์ ดีอิ้ง คลับ    46/148 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.

Tel : 087-7086565 e-Mail : www.dengclub.com Facebook : www.facebook.com/dengclubcenter