Fun English ภาษาสนุก หลักสูตร Phonics

ขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาภาษาอังกฤษ สถาบัน Fun English ยินดีเปิดโอกาสให้ท่านได้เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเงินลงทุนหลักแสน เพียงแต่มีความสนใจและต้องการพัฒนาให้เด็กไทยได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีและได้ผลชัดเจน ฟันอิงลิชได้จัดเตรียมทีมงานที่พร้อมจะสนับสนุนสาขาแฟรนไชส์ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 

ฟันอิงลิช มุ่งมั่นพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อคนไทยมากว่าสิบปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 สาขาแรกย่านเมืองเอกรังสิต  ดำเนินงานโดยผู้มีคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง โดยผู้ก่อตั้งคือ ดร.รุจาพร สุนทรปาน เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนภาษามาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี

Phonics หลักสูตรเด่นของ Fun English

จากการที่มองเห็นปัญหาของคนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษกันมานาน แต่ยังไม่สามารถนำมาใช้สื่อสารได้ดีเท่าที่ควร ดร.รุจาพร จึงวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีแก้ไข จากการค้นคว้าได้พบงานวิจัยของคณะกรรมการการอ่านแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา สรุปว่าโฟนิคส์เป็นสิ่งที่ช่วยในการอ่านออกและเขียนได้ รัฐบาลอเมริกันจึงได้ระบุไว้ในกฎหมายชื่อ No Child Left Behind Act กำหนดให้เด็กอเมริกันทุกคนต้องเรียนโฟนิคส์ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่3

จากการที่ได้ศึกษางานวิจัย และเห็นว่ารัฐบาลอเมริกันเห็นความสำคัญของโฟนิคส์เช่นนั้น ดร.รุจาพร จึงได้นำหลักสูตรโฟนิคส์มาวิเคราะห์และออกแบบการสอน ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้ ด้วยวิธีการนำเสียงสระกับพยัญชนะมาผสมให้เกิดเป็นคำที่ถูกต้องได้แล้ว นักเรียนไทยยังได้พัฒนาเพิ่มในเรื่องทักษะการฟังและการพูดด้วย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีต่อไปในระยะยาว จึงจัดทำเป็นหลักสูตรและทำตำราเรียนให้เหมาะกับเด็กไทย นำมาใช้สอนนักเรียนที่สถาบันฟันอิงลิชนับแต่นั้นเป็นต้นมา เพื่อนำพาผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในช่วงเริ่มธุรกิจการสอนนั้น เรื่องโฟนิคส์นับเป็นเรื่องที่ใหม่มาก ต้องอาศัยการพูดอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจ แต่ในเวลาไม่นานเริ่มเห็นผลพัฒนาการของนักเรียนชัดเจน ทำให้ผู้ปกครองเข้าใจและพูดถึงความพิเศษของการเรียนโฟนิคส์มากขึ้น จึงทำให้การสอนโฟนิคส์เริ่มเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ธุรกิจนี้มีความน่าสนใจมากขึ้น

รู้จักการสอนหลักสูตรโฟนิคส์       

ดร.รุจาพร อธิบายถึงหลักสูตรที่ใช้ในการสอนของฟันอิงลิชว่า “สถาบันเราเน้นสอนโฟนิคส์ ตามมาตรฐาน IPA (International Phonetic Association) เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี ในรูปแบบที่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ เริ่มต้นด้วยการฝึกการฟัง เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับระบบเสียง แล้วจึงฝึกการออกเสียงพยัญชนะ สระและนำมาผสมกันเป็นคำอ่านได้อย่างถูกต้อง ใช้วิธีการสอนให้เด็กซึมซับการฟังและการพูดภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม เกม นิทานและเพลง ซึ่งเด็กจะสนุกสนานเพลิดเพลินและมีทัศนคติดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

การรับนักเรียน รับตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป ถึงระดับประถม แต่บางครั้งมีนักเรียนระดับมัธยมที่อ่านยังไม่ได้ เมื่อมาเรียนโฟนิคส์กับเราไม่นานก็ผสมคำอ่านได้ด้วยเสียงถูกต้อง ที่สถาบันฟันอิงลิช นอกจากหลักสูตรโฟนิคส์แล้ว ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ  ที่จะเสริมความเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความสัมฤทธิ์ผลในการสอบในระดับสูงขึ้นต่อไป

เปิดขายแฟรนไชส์ในปี 46

หลังจากการที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการเป็นแฟรนไชส์ซอร์รุ่นแรก ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว ฟันอิงลิชเริ่มขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์เมื่อปี 2546 ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดดำเนินการทั้งลงทุนเองและที่เป็นแฟรนไชส์ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดกว่า 20 สาขา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น ประกอบกับเด็กไทยในยุคนี้จำเป็นต้องรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จึงเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้พื้นที่ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจก็คือแหล่งรวมการศึกษา หรือเป็นอาคารใกล้ชุมชนเช่นหมู่บ้านและโรงเรียน ดร.รุจาพรกล่าวเพิ่มเติมว่า “หลักสูตรโฟนิคส์ เป็นหลักสูตรที่มีจุดเด่นแตกต่างจากหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป โดยเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกคน จึงทำให้สามารถที่จะแทรกเข้าไปในตลาดได้ทุกพื้นที่ ดังนั้นการสร้างแบรนด์และการบริการที่ดีจะมีส่วนที่สำคัญมากต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจนี้”

สนใจแฟรนไชส์ ลงทุนแค่หลักแสน

สำหรับการลงทุนแฟรนไชส์กับฟันอิงลิช ใช้เงินลงทุนประมาณ 6-7 แสนบาท แบ่งเป็น

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee) 

390,000 บาท

เงินลงทุนด้านสถานที่พร้อมตกแต่ง    

2-5 แสนบาท

เงินทุนหมุนเวียน                              

50,000 บาท

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

-ลิขสิทธิ์การทำธุรกิจฟันอิงลิช ในเขตพื้นที่ของผู้ประกอบการเป็นเวลา 5 ปี

-การอบรมครู พนักงาน และผู้ประกอบการสาขา

-หนังสือตัวอย่าง และสื่อการสอนตามหลักสูตร

-โลโก้ ป้ายหน้าร้าน และโบรชัวร์

-คู่มือการประกอบธุรกิจ

-คู่มือครู

-ความช่วยเหลือในการเปิดสาขาและให้คำปรึกษาตลอดอายุสัญญา

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

-เป็นบุคคลอายุ 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป หรือมีความตั้งใจจริงที่จะดำเนินธุรกิจนี้

-เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์เช่าอาคารพาณิชย์อยู่ในย่านชุมชนหรือพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่ 100 ตรม. ขึ้นไป

-มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย

-มีเวลาหรือมีตัวแทนที่เหมาะสม สามารถดูแลบริหารสาขาได้

-มีเงินลงทุนพร้อมเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 6-7 แสนบาท

พร้อมรับอาเซียน

ดร.รุจาพร กล่าวปิดท้ายถึงโอกาสและอนาคตของธุรกิจนี้ว่า “ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ และมีการรวมตัวกันของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้คนจึงสนใจที่จะพัฒนาบุตรหลานให้เก่งภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อสื่อสาร หรือประกอบธุรกิจการค้ากับชาวต่างประเทศได้ ดังนั้นจึงทำให้ธุรกิจการสอนภาษาอังกฤษมีโอกาสเติบโตอีกมาก

จากการที่บริษัทฟันอิงลิช ได้เข้ามาสู่การขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เป็นแบรนด์ไทยเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ศึกษาและเน้นการสอนโฟนิคส์มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี พบว่าหลักสูตรโฟนิคส์ที่ทางสถาบันได้พัฒนามาถึงขณะนี้นับว่าได้ผลเป็นอย่างดี เป็นพื้นฐานของการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งครบทุกทักษะ และมีความแตกต่างจนถือได้ว่าเราเป็นผู้นำในเรื่องนี้ ทางสถาบันมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสถาปนาความเป็นผู้นำทางด้านโฟนิคส์ ร่วมกับแฟรนไชส์ซี

สนใจธุรกิจติดต่อ

โทร 02 993 8338 , 086 334 7520 

Line ID: @funenglish

www.funenglish.biz