Quality Kids   สถาบันพัฒนาความฉลาดและเสริมสร้างทักษะสมอง

ระบบการเรียนของควอลิตี้ คิดส์ พัฒนาขึ้นโดนครูแอ๊นท์ หรือ  ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ ที่จบการศึกษาปริญญาเอกด้านธุรกิจ และ ปริญญาโท เอกการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการฝึกอบรมจากโอคแลนด์ ยูนิเวอร์ซิตี้ (Auokland University) ประเทศนิวซีแลนด์ ด้านโฮลแลงเกวจ (Wholelanguage) ซึ่งเป็นวิธีการสอนภาษาสำหรับเด็ก รวมทั้ง ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเล็กจากนิวเซาท์เวลยูนิเวอร์ซิตี้ (New South Wales University) ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ได้ทำงานกับสถาบันเรนวิคซายด์เซ็นเตอร์ด้วย (Rang Wick Child Centered)

จากประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กเล็กทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการเป็นนักวิจัยทำให้ครูแอ๊นท์ได้ทำการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเฉพาะของสถาบันควอลิตี้ คิดส์ สถาบันพัฒนาความฉลาด และเสริมสร้างทักษะสมอง (Brain Skill) ซึ่งในปัจจุบันนี้ ควอลิตี้ คิดส์ มีสาขาทั้งหมด 20 สาขา

ทำเลที่ตั้ง

ตามศูนย์การค้าต่างๆ มีที่จอดรถและมีพื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร

การลงทุน

                การลงทุนในพื้นที่ 100 ตารางเมตร ซึ่งจะรับเด็กนักเรียนได้ประมาณ 100 คนนั้น จะต้องลงทุนประมาณ 2-3 ล้านบาท ส่วนพื้นที่ 150 ตารางเมตร ซึ่งจะรับเด็กนักเรียนได้ประมาณ 200 คน ก็ต้องลงทุนประมาณ 3-4 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายนี้จะรวมทั้งค่าตกแต่งสถานที่ อุปกรณ์การสอน และการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆให้กับผู้ลงทุนเพื่อเป็นผู้จัดการสถาบัน และครูที่จะมาสอนเด็กๆด้วย ซึ่งในเรื่องบุคลากรครูนั้น ทางสถาบันจะเป็นฝ่ายอบรมและจัดหาให้ โดยให้ผู้ลงทุนรับผิดชอบในเรื่องเงินเดือน ส่วนรายได้ที่จะได้รับนั้นหากเป็นพื้นที่ 100 ตารางเมตร จะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน ส่วนพื้นที่ 150 ตารางเมตร จะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทำเล และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจเป็นหลัก ซึ่งตัวเลขผลตอบแทนนั้นค่อนข้างสูงและน่าดึงดูดใจสำหรับผู้ที่มีเงินลงทุน และสนใจในเรื่องของการศึกษาอยู่ไม่น้อยทีเดียว เพราะด้วยผลกำไรระดับนี้จะทำให้สามารถคืนทุนได้เร็วภายใน 18-24 เดือนเท่านั้น

ลักษณะการเรียนการสอน

                สอนด้วยระบบ A.N.T (Advanced Neurological Teaching) เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ (Neuron) ให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมการสอนที่เชื่อมโยงเรื่องราวหรือแนวคิด การใช้สีคำหลักแผนภูมิ โดยสมองจะเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความเป็นจริงในชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ข้อมูลใหม่ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ทั้งยังปลูกฝังการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเด็ก ส่งผลให้เด็กสามารถคิดได้ด้วยตัวเอง และเกิดความสำเร็จในการเรียนรู้อย่างแท้จริง

                สถาบันพัฒนาความฉลาดและเสริมสร้างทักษะสมอง ควอลิตี้ คิดส์ ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ A.N.T. โดยเน้นการสอน ดังนี้

  1. กิจกรรมการเรียนที่กระตุ้นสมองทั้ง 2 ซีก
  2. เปิดโอกาสให้เด็กรับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดวงจรเข้มแข็งในสมองของเด็ก
  3. ดึงศักยภาพที่โดดเด่นของผู้เรียนแต่ละคนออกมา
  4. จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย
  5. เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล เพื่อให้เด็กเกิดทักษะและความคิดสร้างสรรค์
  6. เน้นการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็กแต่ละคน โดยปลูกฝังการคิดอย่างเป็นระบบ
  7. สื่อการสอนประเภท Education Toy นำเข้าจากต่างประเทศ